titlebar
titlebar
Regulamin Przystąpienia Do Egocentrum

                                                §1

      Regulamin określa ogólne zasady współpracy Net-Serwis Sp. z o.o. z firmami i klientami wortalu Egocentrum, na rzecz których świadczone są przez Net-Serwis Sp. z o.o. usługi związane z umieszczaniem firm w Egowyszukiwarce i udostępnianiem powierzchni reklamowej wortalu Egocentrum.

                                                §2

      Informacje zamieszczane w Egowyszukiwarce są uprzednio sprawdzane, lecz w przypadku zmiany danych danej firmy w trakcie trwania umowy dana firma jest zobowiązana dostarczyć wszelkie możliwe informacje dotyczące zmiany w możliwie jak najkrótszym terminie. W przeciwnym wypadku Net-serwis Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnych informacji zamieszczonych w Egocentrum.

                                                §3

      Net-Serwis Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmówienia umieszczania niektórych informacji czy firm w serwisie bez podania przyczyny. Net-Serwis Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez firmę w związku z odmową umieszczenia niektórych informacji w serwisie.

                                                §4

      Net-Serwis Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone w Egocentrum, gdyż pochodzą one od firm korzystających z wortalu. Net-Serwis Sp. z o.o. wyłącza wszystkie prawa gwarancyjne w stosunku do tych informacji i nie odpowiada za żadnego rodzaju straty powstałe w następstwie opublikowania w wortalu Egocentrum informacji każdego rodzaju, o ile informacje te zostały opublikowane zgodnie z dokonanym zamówieniem. Net-Serwis Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego stosowania się do porad, artykułów i informacji każdego rodzaju opublikowanych w wortalu.

                                                §5

      Net-Serwis Sp. z o.o. nie będzie przekazywał informacji o korzystających z serwisu na zewnątrz. Klienci sami decydują, jakie informacje o nich będą opublikowane w serwisie i tylko te będą dostępne dla odwiedzających. Celem Egocentrum jest dostarczenie Klientom informacji maksymalnie użytecznej dla odwiedzających.

                                                §6

      Zgłoszenie się do Egocentrum w celu umieszczenia informacji o swojej firmie wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać dane dotyczące zgłaszającego się i umożliwiające skontaktowanie się z nim. Informacje podane w formularzach są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Informacje są przechowywane i przetwarzane przez Net-Serwis Sp. z o.o. z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych. Serwis umieszczony jest na serwerach własnych firmy Net-Serwis Sp. z o.o. w Warszawie.

                                                §7

      Egocentrum jest serwisem, w którym zgłaszane przez jego Klientów dane są publicznie dostępne. Publikowanie danych następuje po weryfikacji i autoryzacji przez Net-Serwis Sp. z o.o.. Klient sam decyduje jak będzie autoryzował przesyłane do Egocentrum informacje.

                                                §8

      W wortalu Egocentrum nie mogą być umieszczane żadne informacje, zdjęcia godzące w dobre obyczaje, niezgodne z obowiązującym w Polsce i w kraju pochodzenia prawem.
      Firma umieszczająca w serwisie tego rodzaju materiały będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz Net-Serwis Sp. z o.o. odszkodowania za szkodę poniesioną przez Net-Serwis Sp. z o.o. w następstwie zamieszczenia przez nią tych materiałów.

                                                §9

      W przypadku niezastosowania się do regulaminu Egocentrum, Net-Serwis Sp. z o.o. po jednokrotnym ostrzeżeniu o łamaniu regulaminu ma prawo zerwać umowę z klientem w trybie natychmiastowym bez zwrotu wpłaconego abonamentu i kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.

                                                §10

      Umowę z firmą lub klientem uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez składającego zamówienie pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Net-Serwis Sp. z o.o. na wykonanie usług wraz z warunkami umowy i fakturą.
Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: could not connect to server: Connection refused Is the server running on host "localhost" and accepting TCP/IP connections on port 5432? in /home/virt02/www/egocentrum/postgresql.php3 on line 5
Połączenie z bazą nie powiodło się...